Odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka

- član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 2


Odbijanje tužiočevog i usvajanje tuženikovog zahteva za troškove postupka

– dug plaćen pre podnošenja tužbeGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: