Odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka

– dug plaćen pre podnošenja tužbe

- član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.