Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemaljaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________________________, i 2. _______________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _____________________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

I – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.