Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemaljaGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

I – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.