Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, i 2. _____________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

I  –        ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.