Odbacivanje tužbe i ukidanje platnog naloga - član 464. ZPP - varijanta 2


- tužbu u ime stranke podneo punomoćnik – član 101. stav 5. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE