Odbacivanje tužbe i ukidanje platnog naloga - član 464. ZPP - varijanta 1


- tužilac nema punomoćnika – član 101. st. 1 – 4. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________,  protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE