Odbacivanje tužbe - nedostatak stranačke sposobnosti

- član 80. stav 5. ZPP - Varijanta 1


- tužilac nema punomoćnika – član 101. st. 1 – 4. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________,  protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: