Odbacivanje tužbe - nedostatak punomoćja - član 91. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________, radi utvrđenja ništavosti registracije, vrednost predmeta spora nije naznačena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBACUJE SE TUŽBA sa predlogom za određivanje privremene mere.