Odbacivanje preobražajne tužbe za raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora

- član 294. tač. 1. i 6. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________________, 2. ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz __________________, 3. _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ____________________________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora _____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA SE ODBACUJE u pogledu zahteva za "raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora u ul. _____________ br. ___ u ____________."