Odbacivanje neuredne tužbe – neodređenost zahteva – član 192. stav 1. ZPP u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________, radi poništaja odluke o razrešenju direktora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA SE ODBACUJE u pogledu sledećih tužbenih zahteva: