Odbacivanje neuredne tužbe - neodređenost zahteva - član 192. stav 1. ZPP u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPP


- u sporu radi poništaja odluke o razrešenju direktora privrednog društva
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________, radi poništaja odluke o razrešenju direktora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: