Odbacivanje nedozvoljenog predloga za subjektivno preinačenje tužbe nakon okončanja parnice povlačenjem tužbe - član 201. stav 1. i član 202. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE