Odbacivanje nedozvoljenog predloga za subjektivno preinačenje tužbe nakon okončanja parnice povlačenjem tužbe - član 201. stav 1. i član 202. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I – ODBACUJE SE predlog tužioca za preinačenje tužbe.