Odbacivanje nedozvoljenog predloga za subjektivno preinačenje tužbe

nakon okončanja parnice povlačenjem tužbe

- član 201. stav 1. i član 202. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: