Odbacivanje nedozvoljene tužbe protiv likvidacionog dužnika - član 533. stav 1. tač. 1. i 3. i  član 534 stav 2. tačka 3. Zakona o privrednim društvima
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i rešenje ovoga suda Iv. br. ______/__ od _________ godine u obavezujućem delu.