Obezbeđene parničnih troškova - aktorska kaucija - čl. 82. 85. MPP Zakona - varianta 3


Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________, protiv tuženih: 1. _________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz __________________, i 2. ________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE