Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija) – čl. 82 – 85. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja - varijanta 3


Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. __________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________________, i 2. _______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je: