Obezbeđene parničnih troškova - aktorska kaucija - čl. 82. 85. MPP Zakona - varianta 2


Član 14. Konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovimaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE