Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija) – čl. 82 – 85. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja - varijanta 2


Član 14. Konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ____________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE