Obezbeđene parničnih troškova - aktorska kaucija - čl. 82. 85. MPP Zakona - varianta 1


Suprematija međunarodne konvencije - član 16. stav 2. Ustava Republike SrbijeGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE