Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija) – čl. 82 – 85. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja - varijanta 1


Suprematija međunarodne konvencije - član 16. stav 2. Ustava Republike Srbije:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: