Obezbeđenje parničnih troškova - aktorksa kaucija

- član 14. Konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE