Obezbeđenje parničnih troškova - aktorksa kaucija

- član 14. Konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima - Varijanta 2Odbijanje prigovora nenadležnosti domaćeg suda – materijalni suparničari - član 46. st. 1. i 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, i 2. __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE