Neslaganje istražnog sudije sa predlogom javnog tužioca 

da se prema osumnjičenom odredi pritvor


Član 143. stav 5. ZKP

Republika Srbija 

VIŠI SUD __________

Ki. br. __________

__________ godine

__________VEĆU iz člana 24. stav 6. ZKPNESLAGANJE ISTRAŽNOG SUDIJE sa predlogom javnog tužioca za određivanje pritvora


Viši javni tužilac podneo je zahtev za sprovođenje istrage protiv osumnjičenih 1)________________, 2)________________, 3)________________, 4)________________, 5)________________, 6)_________________, 7)________________, 8)________________, 9)________________ i 10)________________, svi iz ______________ i to protiv svih lica zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), a protiv osumnjičenog 10)______________ i zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tač. 3. i 2. KZ. 


Zahtev za sprovođenje istrage prispeo je u sud ______________ godine u _____ časova, kritični događaj se odigrao _____________ godine oko ____ časa


Osumnjičeni 10)______________ lišen je slobode __________ godine u _____ časova i protiv njega je rešenjem istražnog sudije od __________ godine određen pritvor. 


Ostala osumnjičena lica nisu bila do sada lišena slobode u vezi sa ovim krivičnim delom. 


Javni tužilac u zahtevu za sprovođenje istrage predlaže da se protiv svih navedenih lica, osim prema osumnjičenom 10)______________, koji se već nalazi u pritvoru, odredi pritvor na osnovu člana 142. stav 1. tačka 2Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a prema osumnjičenom 1)______________ i na osnovu člana 142. stav 1. tačka 1. ZKP. 


Mišljenja sam da protiv navedenih lica nema mesta određivanju pritvora iz pritvorskih razloga koji su navedeni u zahtevu za sprovođenje istrage. 


Po odredbi člana 142. stav 1. tačka 2. ZKP ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinio krivično delo, a ne postoje uslovi za pritvor iz stava 1. ovog člana, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka, pritvor se protiv tog lica može odrediti ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače. 


Prema tome navedeni zakonski propis govori o pritvoru koji se može odrediti u vezi sa opasnošću po dokazna sredstva ili tragove krivičnog dela i u vezi sa okolnostima koje se tiču uticanja na svedoke, saučesnike ili prikrivače. 


Iz zahteva za istragu javnog tužioca, budući da su u dosadašnjem toku postupka obezbeđeni i prikupljeni svi tragovi i predmeti koji su od značaja za dokazni postupak, kako u delu predloga za određivanje pritvora zahtev za istragu nije dovoljno precizan moglo bi se zaključiti da se pritvor predlaže zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na saučesnike ili svedoke. 


obzirom na protek vremena od izvršenja krivičnog dela do podnošenja predloga za određivanje pritvora, smatram da su osumnjičeni, ako su hteli, mogli da na raznorazne načine utiču jedan na drugog, tako da smatram da sada nema svrhe određivati pritvor samo iz ovog razloga. druge strane smatram da ne postoje ni osobite okolnosti da bi osumnjičeni mogli uticati na svedoke imajući u vidu sam kritični događaj iz kojeg proizilazi da su upravo svedoci zainteresovani za krivični progon osumnjičenih. 


Što se tiče osumnjičenog 1)__________________, iz službene beleške istražnog sudije vidi se da se on odmah po događaju, u ponedeljak ___________ godine, javio istražnom sudiji, kako bi na taj način pokazao da se ne krije, te protiv ovog lica ne postoje razlozi za pritvor iz člana 142. stav 1. tačka 1. ZKP. 


Iz iznetih razloga, a na osnovu člana 143. stav 5. ZKP, tražim da odluku o pritvoru donese Veće.