NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA

- član 105. ZPP - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________,  protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: