NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA

- član 105. ZPP - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, izvan ročišta sledeće: