NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA

- član 102. ZPP - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___