Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe

- član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________________, 2. ___________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _________________, 3. ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora _____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        TUŽBA SE ODBACUJE u pogledu zahteva za "raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora u ul. _____________ br. ___ u ____________."