Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe

- član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz __________________________, 2. __________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, 3. ______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _____________________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora _____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE