Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe

- član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. __________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz _________________, 2. __________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ______________, 3. ________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _____________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora ____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: