Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe

- član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP - Varijanta 1


Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe u postupku povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP, u vezi člana 460. stav 4. ZPP i člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: