Naredba za izdavanje poternice 


Član 566. ZKP


Ki. br. __________OSNOVI SUD u _________, istražni sudija ____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________, iz __________, ulica ______________ broj ___, a sada nepoznatog boravišta, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika (KZ) postupajući na osnovu člana 566. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) doneo je dana __________ godine N A R E D B UI. NAREĐUJE SE IZDAVANJE POTERNICE protiv okrivljenog ____________, iz _____________ sa poslednjom poznatom adresom ulica _____________ broj ___, sada nepoznatog mesta boravka. 


Kći ______________ i ______________, rođena u _____________, Republika __________ godine JMBG __________, a protiv koje je rešenjem istražnog sudije ovog suda Ki. br. __________ od __________ godine određen pritvor na osnovu člana 142. stav 1. tačka 1. ZKP zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. 


Prilikom pronalaska okrivljenu ______________ treba odmah lišiti slobode i privesti istražnom sudiji Osnovnog suda u __________. 


Ovu naredbu izvršiće ovlašćeni pripadnici SUP __________ u smislu člana 569. stav 1. ZKP.