Naredba o veštačenju od strane veštaka sudsko-medicinske struke

Član 114. ZKPKi. _______
VIŠI SUD u _________, istražni sudija _____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)___________,  2)___________, 3)_____________ i 4)____________, svih radnika MUP RS SUP ____________ zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi sa st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana __________ godine
N A R E D B UI. NAREĐUJE SE veštačenje u ovoj krivično-pravnoj stvari od strane veštaka sudsko-medicinske struke.


II. Veštačenje se poverava Institutu za sudsku medicinu u _____________ koji će formirati komisiju veštaka da obavi veštačenje u ovom predmetu.


III. Zadatak Komisije veštaka je da:


prouči spise predmeta Ki. br. ____ koji im se dostavljaju,


- da od Urgentnog centra - Neurohirurške klinike gde je na "E" odeljenju lečen sada pokojni _______________ u periodu od ____________ do ___________ godine pribavi celokupnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na lečenje u pomenutoj ustanovi oštećenog, sada pokojnog _____________;


- da se nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja se nalazi u spisima ovog predmeta, u medicinsku dokumentaciju koju ćete pribaviti iz Urgentnog centra nakon uvida posebno u Zapisnik o rekonstrukciji, kao i fotodokumentaciji sa rekonstrukcije saobraćajne nezgode od ____________ godine, koja je prethodila prijemu sada pokojnog ______________ u Urgentni centar u ____________, kao i na osnovu podataka iz obdukcionog zapisnika za pokojnog koji je sačinjen u Vašoj ustanovi pod S. broj _________ od __________ godine, a koji se nalazi u spisima izjasnite o mehanizmu nastanka povreda kod pokojnog a posebno: