Naredba o veštačenju od strane veštaka neuropsihijatra 

Član 114. ZKP

K. br. __________


VIŠI SUD u _____________, predsednik veća - sudija ____________________, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog _______________, iz _____________, ulica ______________ broj ___, zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužilaštva __________ Kt. br. _________ od __________ godine, doneo je dana __________ godine 
N A R E D B UI. ODREĐUJE SE veštačenje uračunljivosti optuženog __________________, iz ___________. 


II. VEŠTAČENJE ĆE obaviti komisija veštaka, u sastavu ________________, lekar specijalista neuropsihijatar - kao predsednik komisije, ________________, - specijalista medicinske psihologije, iz ________ i ______________ - socijalni radnik iz __________. 


III. Zadatak komisije veštaka je:


- da obave pojedinačno i konzilijarno pregled optuženog,