Naredba o veštačenju od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke 

Član 114. ZKPKi. br. _______________
VIŠI SUD u _______________, istražni sudija ________________, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________ iz ________________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 4. u vezi st. 3. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana __________ godine
N A R E D B UI. NAREĐUJE SE veštačenje u ovoj krivično-pravnoj stvari od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke. 


II. Veštačenje se poverava ________________________ iz _________________, ulica _________________, stalnom sudskom veštaku ekonomsko-finansijske struke. 


III. Zadatak veštaka je:


- da prouči spise predmeta Ki. br. __________ koji se dostavljaju zajedno sa svim dokazima koje je do sada predao okrivljeni;


da obavi pregled blagajničkog poslovanja PP _____________ iz ____________ za ____ i ____ godinu u prostorijama gde se vodi knjigovodstvo-računovodstvo preduzeća


da na osnovu pregleda blagajničkog poslovanja na licu mesta i na osnovu dokumentacije u spisima obavi veštačenje finansijskog poslovanja PP ________________ za ____ i ____ godinu sa posebnim osvrtom na podizanje gotovog novca sa žiro-računa preduzeća u istom periodu po osnovu otkupa građe - bukove, orahove...; poljoprivrednih proizvoda maline, suvih i svežih šljiva... u istom periodu (da se izjasni o ukupno podignutom gotovom novcu sa žiro računa pojedinačno za svaku godinu, da uradi analitiku po licima na čije ime je podignut i isplaćen gotov novac pojedinačno za svaku godinu, kao i da se u svojstvu veštaka izjasni na valjanost potrebnih pratećih zakonskih dokumenata);


da utvrdi ukupnu količinu otkupljene drvne mase, na osnovu robno-materijalnog knjigovodstva a isto to i za ovde pomenute poljoprivredne proizvode kao i sve ostale poljoprivredne proizvode koji eventualno budu uočeni u dokumentaciji koju veštak pregleda na licu mesta a o kojima do sada prema podacima u spisima nije bilo reči, što se isto odnosi i na nepomenutu po vrsti drvnu masu;


- da utvrdi da li postoji evidencija o dobavljačima (o licima od kojih je otkup vršen);


- da utvrdi postoji li evidencija o izlazu drvne mase koja se daje na obradu i sečenje, kao i da li postoji evidencija o izlasku otkupljenih poljoprivrednih proizvoda (evidencija o kupcima poljoprivrednih proizvoda);


da utvrdi analitičko stanje kupaca i dobavljača, plaćene ili neplaćene obaveze i nenaplaćena potraživanja prema stanju poslovnih knjiga preduzeća _____________ na dan __________ i na dan __________; 


- da se veštak izjasni da li je izvršeno plaćanje obaveza na lične dohotke na zarade po zapisniku finansijske policije iz __________ od __________ godine;


da veštak izvrši proveru da li su plaćene obaveze Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja po zapisniku od __________ godine, a za ____ i ____ godinu;


da izlista stanje neplaćenih obaveza preduzeća __________ kod UJP __________ na dan __________ godine;


- da na osnovu uvida u registar o spoljno-trgovinskom poslovanju preduzeća ______________ utvrdi koja je količina drvne mase izvezena tokom ____ i ____ godine pojedinačno po zaključcima izvoza i kakvo je stanje naplaćenosti poslova izvoza pojedinačno za svaku godinu;


- da prekontroliše dokumentaciju nabavke metalnih kontejnera lociranih na graničnom prelazu __________ i __________ u pogledu dokumentacije nabavke, dorade kontejnera i ukupne cene spremnog kontejnera za upotrebu, dokumentacije izvođača radova za adaptaciju kontejnera i da li su plaćene obaveze prema društvenoj zajednici po osnovu nabavke opreme;