Naredba o uzimanju uzorka krvi na analizu

Član 131. stav 2. ZKP

Kri. _______

VIŠI SUD u _____________, istražni sudija _____________, u pretkrivičnom postupku protiv osumnjičenog _____________, iz _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana _____________ godine

N A R E D B UI.         NAREĐUJE se uzimanje krvi na alkohol od osumnjičenog.


II.        Uzimanje krvi će se obaviti u prostorijama Zdravstvenog centra u _____________, u prisustvu službenog lica MUP-a - Sekretarijata _____________.


III.         Uzimanje krvi od osumnjičenog na alkohol, obaviće se tri puta u razmaku od po 30 minuta.


         U slučaju da postoji opasnost za zdravlje osumnjičenog, uzeće se urin na alkohol i to dva puta u razmaku od po sat.