Naredba o uzimanju uzorka krvi i urina 

Član 131. stav 3. u vezi sa stavom 2. ZKPKri. br. _______________
VIŠI SUD ____________, istražni sudija _________________, u pretkrivičnom postupku prema osumnjičenom __________________ iz ______________, vlasnik ____________________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana ____________________ godine
N A R E D B UNAREĐUJE SE uzimanje krvi i urina od osumnjičenog _______________________ iz ________________, radi utvrđivanja prisustva alkohola i opojnih droga kod osumnjičenog u uzetom biološkom materijalu.


Uzimanje krvi obaviće se u naredna 24 časa, u slučaju da osumnjičeni bude pronađen i to će se obaviti u prostorijama Zdravstvenog centra u ___________________, u tri navrata sa vremenskom razlikom od po pola časa.


Uzimanje urina radi utvrđivanja prisustva opojnih droga, obaviće se u roku od 72 časa radi utvrđivanja prisustva opojnih droga - marihuane, heroina, kokaina i ekstazija.


Sve ovo, kao početno vreme, računa se ________________ godine u _______ časova kao vreme izvršenja krivičnog dela, pa unapred za ____, odnosno najviše _____ časa.


U slučaju da osumnjičeni bude pronađen, isti će biti priveden u prostorije Zdravstvenog centra u _____________, gde će od njega, službena lica Zdravstvenog centra u  _______________, uzeti ovaj biološki materijal u traženom broju uzoraka, s tim što će svaki uzorak propisno naznačiti i naznačiti vreme uzimanja istog i datum istog, pa će potom uzeti biološki materijal biti dostavljen pripadnicima SUP ________________, koji će isti proslediti na veštačenje.


Ova naredba je doneta na osnovu člana 131. stav 3. u vezi sa stavom 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).