Naredba o puštanju okrivljenog iz pritvora posle pravnosnažnosti 

rešenja o prihvatanju jemstva 


Član 137. u vezi sa članom 140. stav 1. ZKP Ki. __________
Viši sud u _________, istražni sudija ______________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)__________________ i 2)___________________, oba iz ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), posle donošenja rešenja o prihvatanju ponuđenog jemstva Ki. br. ________ od __________ godine od strane Višeg suda u ______________ koje je postalo pravnosnažno __________ godine i rešenja Osnovnog suda u _____________ Dn. br. __________ od __________ godine doneo jeN A R E D B U


NAREĐUJE SE puštanje okrivljenih 1)______________ i 2)______________, obojica iz ______________, iz pritvora u Okružnom zatvoru u ______________, gde se nalaze po rešenju istražnog sudije Višeg suda u __________ Kri. br. __________, od __________ godine, pa se okrivljeni imaju ODMAH PUSTITI NA SLOBODU.