Naredba o pretresanju stana 

Član 78. ZKP


Ki-Kri. br. __________


VIŠI SUD u _______________, istražni sudija u krivičnom postupku protiv osumnjičenog - okrivljenog _______________  iz ______________, zbog krivičnog dela ________________ iz člana  ________ doneo je dana __________ godine 

N A R E D B UI. NAREĐUJE SE pretresanje stana – kuće porodice _________________________________ 

u _________________________________________________________________________


Poziva se vlasnik kuće-stana (ime): ______________________________________________

da dobrovoljno izda lice ________________________________________________________

odnosno predmete koji se traže i to:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

koji predmeti se mogu privremeno oduzeti, a sve napred navedeno u smislu člana 78. stav 1. i 2. i člana 79. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)


Pretresanje će obaviti pripadnici policije dana __________ godine u____ časova, s tim što su dužni da o vremenu i mestu pretresa obaveste _____________ tužilaštvo u __________ i branioca okrivljenog - advokata _________________ iz ______________, sem ako postoji opasnost od odlaganja. 


II. POZIVA SE držalac stana - kuće (ime): _____________ da prisustvuje pretresanju,  a ako je on odsutan, njegov zastupnik (ime): ________________  ili neko od odraslih ukućana (ime): ________________  ili suseda (ime): ________________ da prisustvuje pretresanju, u smislu člana 79. stav 1. ZKP, a u slučaju nasilnog otvaranja postupiće se u smislu člana 79. stav 2. ZKP. 


Pretresanje će se obaviti u prisustvu svedoka u skladu sa članom 79. stav 3. ZKP, vodeći računa da se kao svedoci ne uzimaju lica u smislu člana 97. i 98. ZKP. 


III. Ako se prilikom pretresanja stana ili kuće nađu predmeti koji nemaju veze sa krivičnim delom zbog koga je pretresanje naređeno, ali koji ukazuju na drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, pripadnici policije SUP __________ će postupiti u smislu člana 80. ZKP.