Naredba o ponovljenom veštačenju - tzv. "super veštačenje" i rekonstrukciji

uz prisustvo veštaka saobraćajne struke


Član 123. ZKP u vezi sa čl. 111. i 112. ZKP


K. br. _____

VIŠI SUD u _____________, predsednik veća - sudija _____________________ sa zapisničarem  _________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ____________, iz _____________, ulica _____________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz člana 297. stav 2. u vezi sa članom 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca __________ Kt. br. _____ od ____________ godine, nakon održanog glavnog pretresa na dan ___________ godine, na kome je doneto rešenje da se odredi nova rekonstrukcija i ponovljeno super veštačenje od strane veštaka saobraćajne struke, posle glavnog pretresa dana ____________ godine, doneo je
N A R E D B UI. ODREĐUJE SE ponovljeno (super) veštačenje u ovoj krivično-pravnoj stvari od strane veštaka saobraćajne struke sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koji će odrediti komisiju veštaka radi davanja pismenog nalaza i mišljenja.


II. ODREĐUJE SE rekonstrukcija u ovoj krivično-pravnoj stvari uz prisustvo članova komisije veštaka Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i stranaka na licu mesta.


III. REKONSTRUKCIJA SE zakazuje za ____________ godine, sa početkom u ________ časova na licu mesta u selu _____________.


IV. VEŠTACIMA SE nalaže da pismeni nalaz i mišljenje dostave ovom sudu u roku od _____ meseca od dana prijema spisa na veštačenje, a najkasnije u roku od _____ dana od dana održane rekonstrukcije, s tim što se iz opravdanih razloga, na zahtev veštaka pismenim putem, ovaj rok može produžiti, ali u slučaju da Komisija veštaka ne dâ nalaz i mišljenje u roku iz naredbe, stručna ustanova se može i novčano kazniti.


V. Zadatak veštaka saobraćajne struke na rekonstrukciji je da uzmu sve potrebne elemente za obavljanje - izradu pismenog nalaza i mišljenja a naročito da uzmu podatke na kom rastojanju su u noćnim uslovima vozači - učesnici u saobraćajnoj nezgodi koji su upravljali vozilima sa upaljenim oborenim svetlima mogli međusobno da se uoče i vizuelno ne samo da uoče odsjaj farova njihovih vozila.


VI. Zadatak komisije veštaka saobraćajne struke je da u svom pismenom nalazu i mišljenju:


- odrede gde je bilo mesto kontakta između učesnika saobraćajne nezgode i to poprečno (u odnosu na širinu kolovoza) i podužno (u odnosu na krajnji položaj zaustavljenih vozila),


kakav je bio međusobni položaj i položaj na kolovozu učesnika nezgode u momentu saobraćajne nezgode,


- da daju podatke o brzinama kretanja učesnika u nezgodi u momentu saobraćajne nezgode,


da se imajući u vidu podatke sa rekonstrukcije izjasne mogućnosti međusobnog uočavanja vozila pre nezgode i o pravilnoj proceni gde se koje vozilo nalazi na kolovozu,


da se izjasne imajući u vidu i podatke sa rekonstrukcije i podatke u spisima gde je određeno mesto kontakta između vozila učesnika u nezgodi, na kom rastojanju su vozači mogli međusobno da se uoče, gde su se oni u tom trenutku nalazili u odnosu na širinu kolovoza i međusobnu udaljenost, kojom su se brzinom kretala vozila učesnici u nezgodi, te da li su optuženi i oštećeni vozač imali vremena i prostora u utvrđenim uslovima na licu mesta da izvedu manevar bočnog izmicanja kakav je predstavljen optužnicom __________ tužilaštva u _____________,


- sa kojom bi brzinom, u situaciji kada su mogli da se međusobno uoče, vozači i to svaki od njih pojedinačno, mogli da izbegnu saobraćajnu nezgodu,