Naredba o izmeni naredbe o veštačenju u pogledu sastava komisije veštaka

Član 114. ZKP
Ki. br. __________
VIŠI SUD u ______________, istražni sudija ____________________, sa zapisničarem __________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________________ iz ___________________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 4. u vezi stava 3 i 1. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana __________ godine N A R E D B UMENJA SE NAREDBA ZA VEŠTAČENJE istražnog sudije Višeg suda u __________________, Ki. br. __________ od __________ godine, kojom je naređeno veštačenje u ovoj krivično-pravnoj stvari od strane veštaka finansijsko-ekonomske struke samo utoliko što se veštačenje poverava komisiji veštaka koju će sačinjavati već određeni veštak _________________  iz _______________ ul. __________________ kao predsednik komisije veštaka i veštak ________________ iz ________________, ul. ________________, stalni sudski veštak finansijsko-ekonomske struke. 


U svemu ostalom naredba istražnog suda Višeg suda u ________________ Ki. br. __________ ostaje nepromenjena.