Naredba istražnog sudije o nadzoru i snimanju telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima kao i optičko snimanje osumnjičenog 


Član 504e stav 3. u vezi stava 1. ZKPKri. ____/____


SLUŽBENA TAJNA

VIŠI SUD u _______________, istražni sudija __________________, sa zapisničarem ______________, u pretkrivičnom postupku protiv osumnjičenog _____________________ iz _____________, ulica ____________________ broj _____, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući po pismenom i obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva ______________ Kt. br. ________ od _______________ godine, doneo je dana ________________. godine
N A R E D B U1.         NAREĐUJE SE nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima kao i optičko snimanje osumnjičenog ___________________, iz ____________, ulica ____________ broj _____, JMBG ______________, jer postoje osnovi sumnje da osumnjičeni u dužem periodu vrši krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, koje će se sprovoditi nad telefonom broj __________, čiji je telefonski pretplatnik osumnjičeni, kao i nad mobilnim telefonom 06_/_________ čiji je pretplatnik osumnjičeni, takođe i optičko snimanje osumnjičenog i lica sa kojima se on sastaje u njegovom stanu i na javnim mestima.


2.        Ova mera može trajati najduže 6 meseca, od dana donošenja naredbe, a iz važnih razloga može biti produžena za još najviše dva puta u trajanju od po 3 meseca, o čemu će sud doneti posebnu naredbu.


3. Naredbu će izvršiti pripadnici MUP RS SUP ________.