Naknada i pogresna uplata troškova - član 157. stav 1. ZPP i član 350. ZOO:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.