Naknada i pogrešna uplata troškova - član 157. stav 1. ZPP i član 350. ZOO
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE