Naknada i pogresna uplata troškova

- član 157. stav 1. ZPP i član 350. ZOO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ______________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE