Naknada troškova prevoda dokaza - član 154. stav 1 i član 240. stav 2. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: