Naknada troškova prevoda dokaza - član 154. stav 1 i član 240. stav 2. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE