Naknada troškova prevoda dokaza

- član 154. stav 1 i član 240. stav 2. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE