Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice – član 154. stav 1. ZPP - troškovi prevoda dokaza - član 240. stav 2. ZPP - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: